Menu Zavřeno

Herna – oslavy

Využijte prostory Rudňáčku pro dětskou oslavu.
K dispozici vám je herna v sobotu a v neděli. Rezervaci provádějte na našem emailu klubik.rudnacek@seznam.cz. Detailní informace najdete v provozním řádu nebo na tel. 732 192 544 (Kačka Juhászová).

Provozní řád a pravidla o dočasném užívání prostor
Herna – Klub Rudňáček

I.
Pronajímatel
Centrum pro rodinu Rudňáček, Školská 591/2, 252 19 Rudná
Zastoupená Bc. Jaroslavou Průchovou, IČO 22665609, dále pronajímatel

II.
Pronajímatel pronajímá klientovi zázemí a prostory za účelem pořádání dětské oslavy.
Prostory:

Klub Rudňáček – tělocvična (herna) a sociální zařízení a zázemí v přízemí, na adrese – Masarykova 919, Rudná. Součástí pronájmu není třída v 1. patře.
Termín a čas je rezervován na základě individuální dohody před akcí na základě písemné komunikace – rezervace možná na e-mailu: klubik.rudnacek@seznam.cz.

Maximální počet dětských účastníků oslavy je 16 dětí.

Převzetí prostor proběhne na základě osobního předání klíče od budovy, informací o prostoru, zázemí a požadavcích pronajímatele.
Klíče se vyzvedávají na adrese: Školská 591/2, Rudná – 1. patro, v pátek v čase 8 – 16 hod.
Převzetí klíče se zapisuje do knihy návštěv, podpisem klient souhlasí s provozním řádem a pravidly o dočasném užívání prostor a požadavcích pronajímatele.

Cena: 300 Kč / hod (počítá se doba oslavy – min. úhrada za pronájem 900 Kč). Příprava prostor a úklid je zdarma (vrácení věcí do původního stavu – roztřídění hraček, utření stolů, židličky nahoru, příp. úklid rozsypaného a rozlitého občerstvení). Úklid zajistí klient BEZPROSTŘEDNĚ PO OSLAVĚ. Při porušení provozního řádu účtujeme poplatek ve výši 1000 Kč.

Platba za pronajaté prostory je hrazena hotově při vrácení klíčů – neprodleně v pondělí (úterý) po daném termínu oslavy v čase 8 -16 hod.

Pronajímatel souhlasí s používáním prostor herny, sociálního zařízení a celého zázemí za předpokladu dodržení základních hygienických norem. Pohyb v ostatních prostorách budov je zakázán.

III.
Klient se zavazuje zajistit dodržování povozního řádu pronajímatele a obecně platné bezpečnostní předpisy pro účastníky své akce a při své činnosti v prostorách pronajímatele. Nájemce ručí za bezpečnost a zdraví účastníků svých akcí. Případné škody majetku pronajímatele, vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s činností nájemce, se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli neprodleně a v plném rozsahu. Za pojištění účastníků akce nájemce proti možné újmě na zdraví nebo proti újmě na jejich majetku odpovídá samostatně.

IV.
Klient bere na vědomí, že ve všech prostorách budov je zákaz kouření dle zákona č. 379/2005 Sb.

V.
Klient ručí za veškeré movité zařízení pronajatých místností, za nedotknutelnost všech vzdělávacích materiálů, které zůstávají po dobu pronájmu volně v prostorách. Dále pak za klíče od budovy a správné zamčení po odchodu z budovy, včetně kontroly- zavření všech oken a zhasnutých světel, zastavení vody. Žádáme vás o třídění a odvoz vámi vyprodukovaného odpadu.

VI.
Tento provozní řád a pravidla nabývají účinnost od 2. 1. 2020 a dále pak podpisem klienta v knize hostů při převzetí klíče.

V Rudné, 1. 1. 2024.