Menu Zavřeno

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro účastníky
CENTRA PRO RODINU RUDŇÁČEK, z.s. 
Cílem těchto Zásad je zpracování osobních údajů pro účastníky aktivit, služeb a projektů realizovaných Centrem pro rodinu Rudňáček, z.s. (Správcem).

 1. Základní osobní identifikační údaje zpracovávané společností Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s., se sídlem Rudná Školská 591/2, IČ: 22665609 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • fotografie, audio-záznam, videozáznam z akcí centra

U Dětské skupiny Krteček – zpracováváme údaje zákonem stanovené povinnosti v širší oblasti dle vlastního režimu (Smlouva o poskytování služby v DS Krteček)

 1. Správce požaduje osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast a registraci uživatelů programové nabídky a služeb centra. Chrání je před zneužitím dalšími osobami, neposkytuje je dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 3. Účelem zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo) – rozsah zpracovaných údajů závisí na účelu zpracování
 • registrace uživatelů v programové nabídce centra;
 • podklady nutné k přebírání odpovědnosti za svěřené dítě;
 • informovanost uživatelů o programech a službách centra (rozesílání obchodního sdělení- newsletteru, informace o změnách a průběhu aktivit centra);
 • údaje o aktivitě účastníka – kniha hostů – přehled návštěvnosti jednotlivých aktivit, evidence a archivace pro účely centra;
 • plnění smlouvy, plnění zákonných povinností – bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinnosti nelze odmítnout;
 • osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy;
 • z důvodu oprávněných zájmů;
 1. Účelem zpracování fotografií, audio-záznamů a videozáznamů je:
 • propagace a dokumentace činnosti centra na webu centra, ve výroční zprávě centra, dotačních materiálech a v dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty akcí, propagace v tisku) a na sociálních sítích.
 1. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti: rudnacek@seznam.cz.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno pověřenou osobou centra. Osobní údaje využívá Správce centra a lektor aktivit (za účelem kontaktování zákonného zástupce dítěte a jeho potřebné informovanosti). S každým lektorem, zaměstnancem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.
 3. Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s., při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tyto dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané centrem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů pověřené osoby a nesmí je využívat jinak. S každým dodavatelem či partnerem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.
 4. Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 5. Informace o právech v souvislosti zákona o ochraně osobních údajů:
 • Právo na přístup k osobním údajům – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Právo na výmaz, v případě, že nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovány
 • Právo obrátit se na nás či na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních.
 1. Váš souhlas je platný po dobu využívání služeb a programové nabídky centra, po dobu registrace v rezervačním systému. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány Správcem. V případě změny výše uvedených podmínek, budete vyzvání k obnovení tohoto souhlasu.  
 2. Zároveň prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytujete výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.