Menu Zavřeno

2023 Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV

Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny v dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí

2023 – projekt – Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny – projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, porodní asistentkou, záchranářem… Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 223.110,– Kč (finanční dotace bude využita na provozní a mzdové náklady).

Zařízení péče o děti Rudňáček – Dětská skupina Krteček

Od 1.4.2022 je Dětská skupina Krteček provozována na základě státního příspěvku na provoz dětské skupiny (MPSV). Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015969. Projekt byl 2020-2022 byl ukončen k 30.3.2022.

V rámci tohoto projektu máme oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV. Právní předpisy související s poskytováním služby v péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb, hygienické požadavky na prostor pro skupinu do 12 dětí – vyhláška č. 410/2005 Sb.