Menu Zavřeno

Stanovy CPR Rudňáček

Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s.

„Slunce v nás a v očích našich dětí.“

Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
1. Název spolku: Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. (dále jen „spolek“)
2. Spolkem je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“),
3. Sídlo spolku se nachází v obci Rudná.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je podpora dětí, dospělých a rodin.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. stanov, který tvoří společný zájem všech členů spolku a má charakter veřejně prospěšné činnosti. Tento účel je naplňován zejména těmito činnostmi:
 1. zviditelnění významu a podpora rodiny, mateřství a rodičovství;
 2. vytvoření a zpřístupnění veřejného prostoru v Rudné, kde se mohou vzájemně setkávat dospělí, děti či rodiče a jejich děti, a to ve formě mateřského či rodinného centra otevřeného všem příchozím;
 3. prevence sociálního vyloučení v době na mateřské či rodičovské dovolené, posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro celou rodinu, podpora rodičů v jejich integraci do běžného života po ukončení mateřské či rodičovské dovolené; zvyšování rodičovských kompetencí;
 4. ochrana a práce s dětmi a mládeží, organizace a pořádání volnočasových aktivit pro děti ve formě kroužků, kurzů, představení, výletů, celodenních veřejných zábavných akcích a v dalších neuvedených formách;
 5. podpora harmonického, všestranného vývoje osobnosti dětí, začleňování dětí do dětského kolektivu, napomáhání při začleňování zdravotně či sociálně handicapovaných dětí do běžného života;
 6. pomoc rodinám s dětmi předškolního věku při slaďování rodinného a pracovního života a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů;
 7. péče o děti od narození do 15 let věku včetně poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, organizace a pořádání příměstských táborů;
 8. organizace a pořádání volnočasových aktivit pro dospělé ve formě kroužků, kurzů, zábavných veřejných akcích a dalších zde neuvedených formách;
 9. vzdělávání, školení a osvěta rodičů i ostatních dospělých pořádáním seminářů, přednášek, besed, workshopů a dalších forem poradenské a konzultační činnosti, péče o kultivaci mezilidských vztahů;
 10. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví; podpora a organizace svépomocných skupin a svépomocných aktivit;
 11. realizace projektů směřujících na podporu rodin, jakož i dalších skupin či osob znevýhodněných na trhu práce či ve společnosti;
 12. spolupráce s jinými mateřskými či rodinnými centry, organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy.

Čl. IV
Vedlejší činnost spolku
Vedlejší činnost spolku má povahu hospodářské (podnikatelské) činnosti vykonávané zásadně za účelem podpory hlavní činnosti spolku specifikované v článku III. Stanov s tím, že zisk z vedlejší činnosti bude výlučně použít na podporu hlavní činnosti spolku. Vedlejší činnost spolku tvoří:
a)  maloobchod (nákup a prodej movitých věcí včetně občerstvení)    
b) další činnosti, které podporují hlavní činnosti a s nimi souvisejí.

Čl. V
Členství ve spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje své členy na základě společného zájmu.
 2. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která podá písemnou přihlášku spolku a souhlasí se stanovami spolku.
 3. Členství ve spolku vzniká na základě vyplnění písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 4. Obsah přihlášky stanoví výkonná rada sdružení.
 5. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním a být volen do orgánů spolku v souladu se stanovami
  2. volit předsedu spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů
  5. využívat služeb spolku a dalších členských výhod.
 6. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a svou činností naplňovat cíle spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  4. platit členské příspěvky,
  5. aktivně se zapojovat do veřejných akcí pořádaných spolkem na dobrovolnické bázi.
 7. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen dvakrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
  5. neuhradí-li člen členský poplatek ve lhůtě splatnosti stanovené členskou schůzí,
  6. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 8. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.
 9. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený člen rady či předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Není dovoleno si pořizovat kopie či fotokopie seznamu členů, pověřený člen rady vystaví zájemci, který se prokáže právním zájmem, potvrzení o tom, zda daná osoba je či není členem spolku.
 10. Spolek je oprávněn poskytovat seznam svých členů subjektům, které poskytují spolku dotace či příspěvky.
 11. Při ukončení členství nenáleží členovi žádné vypořádání, případné vrácení již uhrazených členských příspěvků.

Čl. VI
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. výkonná rada,
 3. předseda,
 4. revizor spolku.

Čl. VII
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí předsedu a odvolává jej,
  3. určuje počet členů rady, volí členy rady a odvolává je,
  4. schvaluje zprávu o činnosti spolku (výroční zprávu) za předcházející rok,
  5. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  6. rozhoduje o nákupu, prodeji a zatížení nemovitých věcí,
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  8. rozhoduje o zřízení Klubu přátel a o podmínkách jeho členství,
  9. rozhoduje o výši členských příspěvků členů spolku a členů Klubu přátel a termínu jejich splatnosti,
  10. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3.  Hlasovací právo na členské schůzi náleží členům spolku specifikované v článku V.
 4. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku nebo podle potřeby členem výkonné rady, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně kterýkoliv člen rady nebo jedna třetina hlasujících členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda, členům spolku písemně nebo elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 5. Termín, místo konání a program členské schůze vyhlásí předseda spolku pozvánkou na nástěnce v sídle sdružení a na webových stránkách spolku nejméně 20 dní před datem konáním.
 6.  Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina hlasujících členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasujících členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak či nestanoví-li zákon kogentním ustanovením jinak. Každý hlasující člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 4. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných hlasujících členů spolku.
 8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
 9. Hlasování a rozhodování členské schůze se může uskutečnit i s využitím technických prostředků, a to tak, že nepřítomný člen spolku může rozhodovat a hlasovat mimo členskou schůzi on-line prostřednictvím výpočetní techniky a internetu. V zápise musí být uveden tento způsob hlasování a rozhodování výslovně uveden spolu s identifikací hlasujícího člena, který takovým způsobem hlasoval.

Čl. VIII
Výkonná rada

 1. Výkonná rada je poradním orgánem spolku.
 2. Výkonná rada se nezapisuje do veřejného rejstříku. Výkonná rada má 3 – 9 členů volených z řad hlasujících členů spolku. O počtu členů rozhoduje členská schůze.
 3. Funkční období člena rady je 1 rok, opakovaná volba je možná.
 4. Předseda spolku řídí činnost výkonné rady.
 5. Výkonnou radu svolává předseda spolku nebo zmocněný člen výkonné rady, nejméně 1 x za 3 měsíce.
 6. Výkonná rada přijímá rozhodnutí hlasováním. Rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomná nadpoloviční většina jejích členů.
 7. Do pravomocí (práv a povinností) rady patří:

a) řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi,
b) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,
c) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti,
d) zpracovává podklady pro členskou schůzi,
e) rozhoduje o užití darů, dotací a dalších příspěvků a odpovídá za hospodářské a účelné využití prostředků sdružení v souladu s uvedenými cíli sdružení,
h) rozhoduje o předmětu a rozsahu případné výdělečné činnosti organizace,
ch) podílí se na koordinaci činnosti spolku,
i) podílí se na přípravě a tvorbě strategického plánu spolku a jeho cílů na příští období.


Čl. IX
Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech samostatně.
 2. Předseda je volen z řad hlasujících členů spolku a splňuje podmínky pro zápis do veřejného rejstříku.
 3. Předseda je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Závazkové vztahy, jedná s fyzickými a právnickými osobami, soudy a orgány státní správy a samosprávy.
 4. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen výkonné rady nebo zaměstnanec spolku.
 5. Osoba předsedy se zapisuje do veřejného rejstříku.
 6. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Opakovaná volba je možná. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby, není-li členskou schůzí rozhodnuto jinak.
 7. Do pravomocí (práv a povinností) předsedy náleží:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII. odst. 4. těchto stanov,
  2. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  3. jednou za pět let předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku,
  4. být členem výkonné rady
  5. spolupracovat s výkonnou radou a projednávat s ní veškeré koncepční otázky týkající se spolku včetně podávání žádostí o granty a dotace,
  6. vyžádat si souhlas výkonné rady s nákupem movitých věcí, jejichž pořizovací hodnota činí více jak 15.000,- Kč (včetně DPH),

Čl. X
Revizor
1.       Revizor je kontrolním orgánem spolku. Revizor nesmí být současně členem rady ani předsedou spolku. Revizor odpovídá pouze členské schůzi.
2.       Revizora a jeho náhradníka volí členská schůze na dobu pěti let.
3.       Revizor může, ale i nemusí být zároveň členem spolku.
4.       Revizor kontroluje hospodaření spolku, které provádí nejméně dvakrát v roce.
5.       Do pravomocí (práv a povinnosti) revizora patří:
a) provádí dohled a kontrolu nad řádným vedením spolku a nad tím, zda jsou činnosti spolku vedeny v souladu s právními předpisy a stanovami spolku,
          b) provádí dohled a kontrolu nad hospodařením spolku,
c) informuje orgány spolku o své činnosti, o zjištěných nedostatcích a podává návrhy na jejich odstranění,
d) vypracovává zprávu o své činnosti, kterou předkládá ostatním orgánům spolku k seznámení a případnému rozhodnutí o dalším postupu,
e) právo nahlížet do účetnictví a dokumentace spolku a žádat od členů ostatních orgánů spolku nebo zaměstnanců spolku vysvětlení ke konkrétním skutečnostem.

Čl. XI
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku a zásady hospodaření spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny placených členů.
 2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 3. Spolek zaniká z důvodu stanovených zákonem.
 4. Činnost spolku je v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů jsou využity k rozvoji spolku, respektive centra provozovaného spolkem, a k finančně vyrovnanému hospodaření spolku.
 5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou.
 6. Spolek vydává každoročně výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje zejména:

a) přehled činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce, údaje o počtu a skladbě členů sdružení,
b) změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,
c) roční uzávěrku a zhodnocení údajů v ní uvedených, stav a pohyb majetku a závazků sdružení.

 1. Majetek spolku je využíván především k zajištění poslání a realizaci hlavní činnosti spolku k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem spolku, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy, a údržbu.
 2. Příjmy tvoří zejména:
 • dary, dotace, granty,
 • finanční příspěvky fyzických a právnických osob,
 • výnosy z majetku,
 • příjmy z hlavní činnosti, která vede k naplňování cílů spolku,
 • příjmy z vedlejší činnosti,
 • členské příspěvky

6. Zisk spolku po zdanění není přípustné rozdělit mezi zakladatele, členy, členy orgánů, zaměstnance spolku ani mezi jiné osoby blízké uvedeným osobám.
7. Spolek je povinen prostřednictví svého statutárního orgánu založit do sbírky listin veřejného rejstříku a včas dokumenty stanovené právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a zákonem upravujícím status veřejné prospěšnosti.
8. Spolek je povinen mít vypořádány vztahy s veřejnými rozpočty a nemít evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy ČR nebo orgánů Celní správy ČR, nedoplatek na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.


Čl. XII
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti spolku neupravené výslovně těmito stanovami se řídí ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož i ostatními
obecně závaznými právními předpisy.
2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 22. 6. 2015.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti ke dni 1. 1. 2016 a nahrazují tak znění dřívějších stanov přijatých v roce 2011.
 
 
V Rudné dne 1. 12. 2015